องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
  ประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567[วันที่ 2024-05-14][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมหารือการรือถอนอาคารเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมในที่ธรณีสงฆ์[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 8]
 
  สำนักงาน ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตำบลย่านรี เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 6]
 
  ไฟไหม้ป่าหญ้า ป่ายูคาลิปตัส หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี[วันที่ 2024-04-28][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ CM และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฎิบัติงาน[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมสมาชิกสภา อบต.ย่านรี ประจำเดือนมีนาคม 2567[วันที่ 2024-03-28][ผู้อ่าน 56]
 
  ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนดับเพลง ซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบล[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 67]
 
  ไฟไหม้ป่าหญ้า ป่ายูคาลิปตัส หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 54]
 
  วันที่ 13 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 60]
 
  วันที่ 12 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 2[วันที่ 2024-03-12][ผู้อ่าน 77]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29