องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

นายจรูญโรจน์ บุตรตา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ประธานกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลย่านรี เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06