องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปรับปรุงแผนอัตากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]151
2 คำสั่ง ที่ 011/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 18 ม.ค. 2565 ]304
3 คำสั่ง ที่ 012/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 18 ม.ค. 2565 ]281
4 คำสั่งที่ 013/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 18 ม.ค. 2565 ]293
5 คำสั่งที่ 014/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 18 ม.ค. 2565 ]287
6 คำสั่ง ที่ 015/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 18 ม.ค. 2565 ]294
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]287
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใรองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]209
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]218
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในองคการบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]196
 
หน้า 1|2