องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วัฒนธรรม

หนุนนำการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานความเท่าเทียมในด้านสวัสดิการสังคม ทุกภาคส่วนได้รับการสนับสนุนให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนให้มีรายได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

4. พัฒนาการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น จัดการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี การจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน