องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายจรูญโรจน์ บุตรตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
 
  นางสาวมลเทียร  ศรีกุลวงศ์
 
  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  

 
 
นางสาวรัตน์ฌดา ทองบุญมา นางสาวกชพรรณ จันทร์กลาง นางไพรัตน์ ศรีคำภา
ครูชำนาญการ ครู ครู
 
 
 
นางวิไลพรรณ ด่านสาคร
นางสาวยูวาหรี รีหมีน
 ครู 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
 
 
นายวงศกร อบเชย นางสาวสายใหม่ บัวการีม นางสาวนิภาลักษณ์ ทรงด้วงทุม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
 
นางวันเพ็ญ ลมูลเชื้อ นางสาวณัฐฐา อิ่มด้วยสุข นางสาวนภาพร อุตรี
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
 
นางสาวคริสติยา แดงพยุง นางสาวชยิสรา มาบัง นางฉวีวรรณ แสงบล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
   

นางสาวสุภาพร เงินเต็ม นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเคน นางมณีรัตน์   แม้นพงษ์   
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
   

นางสาวสุดใจ ทองบุญมา

นายทองใส   อุ่นจันทร์ นางนารินทร์ ดอกไม้
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 

  นายไพศาล มิ่งพา  
   คนงานทั่วไป