องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นางสาวมลเทียร ศรีกุลวงค์  
  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  
     
นางสาวรัตน์ฌดา ทองบุญมา
นางสาวกชพรรณ จันทร์กลาง
ครูชำนาญการ
ครู
   

นางไพรัตน์ ศรีคำภา

นางวิไลพรรณ ด่านสาคร
 ครู
ครู 
     
นางวันเพ็ญ ลมูลเชื้อ นางสาวสายใหม่ บัวการีม นางสาวนิภาลักษณ์ ทรงด้วงทุม
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
     
นางสาวกุลธิดา เพ็งคำ นางสาวนภาพร อุตรี นางสาวสริตา บุญพรมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
     
นางฉวีวรรณ แสงบล นางสาวชยิสรา มาบัง นายทองใส อุ่นจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) คนงานทั่วไป
     
นางสาวสุภาพร เงินเต็ม นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเคน นางนารินทร์ ดอกไม้
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
  นางสาวสุณิสา ดวงแก้ว  
  คนงานทั่วไป