องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
กองคลัง

 
นางจิตรา มีชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
- ว่าง -
- ว่าง - นางปพิชญา รักษารัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 
 
นางสาวอนงค์ มากผล นางสาวดวงดาว พรมสี นางสาวศิริพร ผาโท
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 


 

นางสาวศิริรัตน์ มนทอง
นายเดชาธร  บุญเฮ้า
- ว่าง -
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานขับรถยนต์