องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
กองคลัง

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาวพัชนี เมืองอินทร์ นางสาวสุพัฒตรา ยวงคำ นางปพิชญา รักษารัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
นางสาวอนงค์ มากผล นางสาวดวงดาว พรมสี นางสาวศิริพร ผาโท
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
  นายอโนทัย เงินโสม  
  พนักงานขับรถยนต์