องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
สำนักปลัด

 
นายอิทธิพล อุปชีวะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
     
  นางจิตรา มีชัย  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
     
นางสาวแสงจันทร์ อิทธิพร นางอารีย์ เต็งเก นางสาวพัชราพรรณ แก้วศรีนวม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     
นายชัชวาล อ้วนตรงต้น   -ว่าง-
นิติกรปฎิบัติการ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
     
นางสาวเจนจิรา นวลจันทร์   -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน
     
นายพิทวัส สาพา นายสายยนต์ มุมขาว นางสาวเบญจวรรณ มากผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัยปฎิบัติงาน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นางสาวขวัญชนก รักศรี นางสาวจินตนา ปาลา นายบุญมี ยวนคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถ(ทักษะ)
     
นายเดชา นาสะกาจ นายสมชาย ผาโท นางวิภาวัณณ์ รัศมี
ตกแต่งสวน(ทักษะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) คนงานทั่วไป(ภารโรง)
     
นายสุรเดช จุโด   นายทินกร ตันตระกูลเงิน
คนงานทั่วไป(ดับเพลิง)   คนงานทั่วไป(ดับเพลิง)