องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายอิทธิพล อุปชีวะ
ปลัองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
00-0000-0000
     
นางจิตรา มีชัย -ว่าง- นายจรูญโรจน์ บุตรตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
  00-0000-0000   00-0000-0000 00-0000-0000
     
  ว่าง -  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  00-0000-0000