องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายอิทธิพล อุปชีวะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
09-2941-9492
     
นางจิตรา มีชัย -ว่าง- นายจรูญโรจน์ บุตรตา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
  09-0875-8799   00-0000-0000 09-5948-2415
     
  ว่าง -  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  00-0000-0000