องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 

 
  การตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างหิน - บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 4,2
  การตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยวังสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565
 
24 ม.ค. 2565 ประกาศ ภดส.1 ปี65
20 ม.ค. 2565 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ประกาศ ลงวันที่ 8 มกราคม 2565
12 ม.ค. 2565 ประกาศปิดศูนย์พักคอย (CI) และสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ( LQ)
7 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๐
5 ม.ค. 2565 การดำเนินการโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
27 ธ.ค. 2564 เผยแพร่่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา
16 ธ.ค. 2564 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค)
16 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการ HACKaTHAILAND กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform)
6 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง อบต.ย่านรี
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564