องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินกาจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)
  ประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเตรียมการและแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community Isolation)
  กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลย่านรี
 
6 ต.ค. 2564 ชุดประสานงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
8 ก.ย. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
21 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้ารับการกักตัวสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine : LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
1 เม.ย. 2564 การตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 ม.ค. 2564 ประกาศอัตราภาษีปี64
20 ม.ค. 2564 ประกาศ ภดส.1 ปี 2564
15 ธ.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญชวนประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR CODE
4 พ.ย. 2563 ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
6 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง อบต.ย่านรี
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564