องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
 
 
  ประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
  ประชุมหารือการรือถอนอาคารเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมในที่ธรณีสงฆ์
  สำนักงาน ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตำบลย่านรี เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  ไฟไหม้ป่าหญ้า ป่ายูคาลิปตัส หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี
  ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ CM และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฎิบัติงาน
 
20 พ.ค. 2567 ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
16 พ.ค. 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)
13 พ.ค. 2567 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2567
3 พ.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน เมษายน 2567
1 พ.ค. 2567 ขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส.7
13 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2567
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง