องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
 
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีและประชาคมตำบลย่านรี ครั้งที่ 1/2567
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี
  ทดสอบข่าวกิจกรรมทดสอบข่าวกิจกรรมทดสอบข่าวกิจกรรม
 
14 มิ.ย. 2567 ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5 มิ.ย. 2567 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน พฤษภาคม 2567
5 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินกิจกรรม วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
31 พ.ค. 2567 คู่มือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ค. 2567 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน เมษายน 2567
9 เม.ย. 2567 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
5 เม.ย. 2567 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 2/2567
1 เม.ย. 2567 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน มีนาคม 2567
1 เม.ย. 2567 ขอเรียนเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้
1 เม.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
13 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2567
10 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมเชื้อสีด้วง(ต่อจากของเดิม)
31 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองช่า โดยเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุ ยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 รายการ
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด