องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564


 
  12 พ.ค.65 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
  10 พ.ค. 65 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ พ.ศ.2565
  6 พ.ค.65 การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2565
 
11 พ.ค. 2565 แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ........
28 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
20 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
8 เม.ย. 2565 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ...) พ.ศ....
1 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
31 มี.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน
29 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๙
28 มี.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
8 เม.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 รายการ
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ โต๊ะผู้บริหาร
7 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น
24 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"