เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารในการบริหารกิจการ อปท  
   
2
คู่มือชำระภาษี กรมสรรพกร  
   
3
คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.ย่านรี  
   
4
คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   
5
ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน  
   
6
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
   
7
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
   
8
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ก  
   
9
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ข  
   
10
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
   
11
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
   
12
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
   
13
การรับชำระภาษีป้าย  
   
14
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
   
15
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
16
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
17
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
   
18
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
   
19
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาครา 21  
   
20
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารอาคาร มาครา 21  
   
21
การขออนุญาตเคลื่อนย้าอาคารอาคาร  
   
22
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร มาครา 22  
   
23
การขอต่ออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
   
24
การขอใบรับรองอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 32  
   
25
การงอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร มาตรา 33  
   
26
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตร  
   
27
การแจ้งก่อสร้างอาคาร มาตรา 39 ทวิ  
   
28
การแจ้งดัดแปลงอาคาร มาตรา 39 ทวิ  
   
29
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 39 ทวิ  
   
30
การแจ้งรื้อถอนอาคาร มาตรา 39 ทวิ  
   
31
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
   
32
การแจ้งขุดดิน  
   
33
การแจ้งถมดิน  
   
34
การขอใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์  
   
35
การขอต่อใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์  
   
36
แผ่นพับคำแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์  
   
37
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์  
   
38
ผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์  
   
39
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์  
   
40
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี  
   
41
ผังกระบวนการขั้นตอนการเสียภาษี  
   
42
แบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5  
   
43
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1  
   
44
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.2  
   
45
คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  
   
46
โบว์ชัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   
47
คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.ย่านรี  
   
48
ขั้นตอนการเสียภาษี 63  
   
49
ประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย  
   
50
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น63  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย