เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศ ก.อ่บต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่  
   
2
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ  
   
3
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล พ.ศ.2558  
   
4
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558  
   
5
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558  
   
6
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558  
   
7
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
   
8
ประกาศ ก.อบต.การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
   
9
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558  
   
10
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558  
   
11
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.2564  
   
12
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2563  
   
13
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  
   
14
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
   
15
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
   
16
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
   
17
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564  
   
18
รายงานผลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563  
   
19
คู่มือแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การวางแผนความก้าวหน้าในสายชีพ  
   
20
คู่มือแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่การเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
   
21
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)  
   
22
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)  
   
23
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
   
24
แจ้งเวียนคำสั่งการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ  
   
25
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1