เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนอัตรากำลัง  
   
2
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  
   
3
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  
   
4
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  
   
5
ประกาศโครงสร้างส่่วนราชการ  
   
6
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ  
   
7
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
   
8
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
9
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561  
   
10
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  
   
11
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563  
   
12
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ประจำปี 2  
   
13
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562  
   
14
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) ประจำปีงบประมาณ  
   
15
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ประเภทสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563