เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ผลประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ที่สาธาณะประโยชน์หนองป  
   
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสาย  
   
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน  
   
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน  
   
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยนา นายมานะ ทองบุญ  
   
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้  
   
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้  
   
8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตลิ่งพังริมคลองพระปรง บริเวณถน  
   
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบประ  
   
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายและหอกระ  
   
11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายและหอกระ  
   
12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน บ้านไผ่  
   
13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน บ้านไผ่  
   
14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านหนองป  
   
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาจัดหาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดกา  
   
16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาจัดหาตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   
17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาจัดหาตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  
   
18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าทองดำ - บ้านคลองม่วง หมู  
   
19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘  
   
20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายและหอกระจายข่าว  
   
21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเปลี่ยนไส้กรอง เครื่  
   
22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีจ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห  
   
23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ  
   
24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  
   
25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนก