เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
กกร. ฉบับที่ 3 แจ้งข้อมูลและแสดงราคาหน้ากาก  
   
2
กกร. ฉบับที่ 1 สินค้าควบคุม  
   
3
กกร. ฉบับที่ 2 ควบคุมการส่งออกหน้ากากฯ  
   
4
กกร. ฉบับที่ 4 แจ้งราคาใยสังเคราะห์  
   
5
กกร. ฉบับที่ 5 แจ้งและแสดงราคาเจลล้างมือ  
   
6
กกร. ฉบับที่ 8 การส่งออกหน้ากากอนามัย  
   
7
กกร. ฉบับที่ 9 การแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย  
   
8
กกร. ฉบับที่ 10 กำหนดราคาหน้ากากอนามัย  
   
9
กกร. ฉบับที่ 11 การแจ้งราคาเจลล้างมือ  
   
10
สกกร. ฉบับที่ 4 หลักเกณฑ์ส่งออกหน้ากาก  
   
11
สกกร. ฉบับที่ 6 หลักเกณฑ์ปันส่วนและจำหน่ายหน้ากาก  
   
12
สกกร.ฉบับที่ 7 หลักเกณฑ์ปันส่วนจำหน่ายหน้ากาก  
   
13
สกกร.ฉบับที่ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการ ส่งออกหน้ากากอนามัย  
   
14
สกกร.ฉบับที่10 หลักเกณฑ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย  
   
15
ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 12 หลักเกณฑ์เพิ่มเติม  
   
16
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 16 ควบคุมส่งออกหน้ากากเพิ่มเติม  
   
17
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   
18
คู่มือ_วัคซีนสู้โควิด_(ฉบับประชาชน)-1  
   
19
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที  
   
20
มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)  
   
21
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 20  
   
22
ข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉน พ.