เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


นายกมล  ศรีภักดี

ประธานสภา อบต.ย่านรี


นายประยูร  มั่นคง

นายธนกฤต   บุญพรมอ่อน

รองประธานสภา อบต.ย่านรี

เลขานุการสภา อบต.ย่านรี


นายสังวร  ผาโท

นางสุพัตรา ศิริพรมมาศ

นายทองม้วน  แก้วเคน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่2


นางสายพิน  สีคำพา

นายสมพงษ์  มากผล

นางสาวพิศมัย  พันชาติ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่3


นายไพบูลย์  ลาทอง

นายชาติชาย   โนนอินทร์

นายแล  คิดตลอด

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่5


-ว่าง-

นายจรัญ  เต็งเก

นายสุนทร  เหล็กเขียว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่7

นางอุบล  ศรีคำภา

นายประภาษ  สีต้น

นายสำราญ  พิลาโท

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่8

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที8

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่9นายสรายุทธ  นาแรมงาม

นายสมศักดิ์  มูลเชื้อ

นายสมหมาย  เมฆษา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่11


นายสง่า  กางจิตร

นางอ่อนศรี  เทพทิม

นายสวัสดิ์  มีสังฆะ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่11

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที12

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่12