เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
  วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วัฒนธรรม

หนุนนำการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานความเท่าเทียมในด้านสวัสดิการสังคม ทุกภาคส่วนได้รับการสนับสนุนให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนให้มีรายได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

4. พัฒนาการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น จัดการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี การจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน