เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สภาพทั่วไป
       องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกบินทร์ยุรี อยู่ห่างจากอำเภอกบินทร์บุรีประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 87.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,487.5 ไร่
       องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ การบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 และมีนายบุญเทา วงอาษา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเมืองเก่าและตำบลบ่อทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขาไม้แก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเมืองเก่าและตำบลกบินทร์บุรี

ลักษณะภูมิประเทศ
      สภาพโดยทั่วไป พื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงแม่น้ำไหลผ่านความสูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ 25-30 เมตร ทางทิศใต้เป็นดอนลาดเทไปทางทิศเหนือ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 25-30 เมตร


จำนวนหมู่บ้าน  แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านซ่ง นายบุญลือ  เมืองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  098 - 3236794
หมู่ที่ 2 บ้านท่าทองคำ นายสมบูรณ์ มิ่งพา ผู้ใหญ่บ้าน   085 - 2804265
หมู่ที่ 3 บ้านนาไผ่รส นายสุภี  ดอนสีดา ผู้ใหญ่บ้าน  087 - 0298926
หมู่ที่ 4 บ้านคลองแสง นายไพฑูรย์  มีสนม ผู้ใหญ่บ้าน  087 - 1277567
หมู่ที่ 5 บ้านย่านรี นายสุระศักดิ์ มงคลใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน 086 - 0584843
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกปลาไหล นายนิคม  เปี่ยมเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 089 - 9300659
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง นายเด่น  วงษ์มาก ผู้ใหญ่บ้าน 089 - 8305673
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ นายประมวล  มีนา ผู้ใหญ่บ้าน 086 - 1090759
หมู่ที่ 9 บ้านเขาด้วน นายคำพล   นงค์พรมมา กำนัน        086 - 0929178
หมู่ที่ 10 บ้านเขาจาน นายมนตรี  อุตรี ผู้ใหญ่บ้าน 084 - 3454484
หมู่ที่ 11 บ้านดงขวาง นายพิทักษ์  เมืองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  081 - 5914657
หมู่ที่ 12 บ้านเขาดิน นายสุกิม   สาพา ผู้ใหญ่บ้าน  062 - 2874697

ประชากร
      มีประชากรทั้งสิ้น 9,575 คน  แยกเป็นชาย 4,756 คน  เป็นหญิง 4,819  คน  มีจำนวนครัวเรือน 2,373 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 72.05 คน / ตารางกิโลเมตร