เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางสาวมลเทียร ศรีกุลวงค์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสาวรัตน์ฌดา ทองบุญมา

นางสาวกชพรรณ จันทร์กลาง

ครูชำนาญการ

ครูนางไพรัตน์  ศรีคำภา

นางวิไลพรรณ ด่านสาคร

ครู

ครูนางวันเพ็ญ ลมูลเชื้อ

นางสาวสายใหม่  บัวการีม

ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนิภาลักษณ์ ทรงด้วงทุม

นางสาวกุลธิดา เพ็งคำ

นางสาวนภาพร อุตรี

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวสริตา บุญพรมอ่อน

นางฉวีวรรณ  แสงบล

นางสาวชยิสรา มาบัง

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


นายทองใส  อุ่นจันทร์

นางสาวสุภาพร  เงินเต็ม

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเคน

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


นางนารินทร์  ดอกไม้

นางสาวสุณิสา ดวงแก้ว

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป