เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารการเมืองและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1
            พัฒนาคน ชุมชนและสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชนในด้านการจัดการศึกษา งานพัฒนาสังคม งานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานสาธารณสุข งานฝีดอบรมประชาชน งานพัฒนาเด็กเล็ก เยาวชน สตรี งานสงเคราะห์ประชาชน งานสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 2
การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางที่ 3
ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ
แนวทางที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอย
แนวทางที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร
แนวทางที่ 6
ดูแลให้มีการใช้ประโยชน์จากดินให้เหมาะสม
แนวทางที่ 7
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาชน การศึกษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ และสภาพความเป็นอยู่ทั้งระดับบุคคล ชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 8
พัฒนาสวนสาธารณะ สนามกีฬา ให้เพียงพอ
แนวทางที่ 9
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน
แนวทางที่ 10
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลุกจ้างในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 11
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้กับประชาชนในระบบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ และความรู้ต่างๆ
แนวทางที่ 12
เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในตำบล
แนวทางที่ 13
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการลบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางที่ 14
จัดหาบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้
แนวทางที่ 15
ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
แนวทางที่ 16
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
แนวทางที่ 17
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 18
พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนการค้า การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ การค้า และการบริการต่างๆ
แนวทางที่ 19
สนับสนุนให้ชุมชนช่วยคิด ร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ จัดลานค้าชุมชน โดยสอดแทรกแนวคิด เรืองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทุกโอกาส
แนวทางที่ 20
สนับสนุนและส่งเสิรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพื่อให้เกิดการซื้อขายอันเป็นรายได้แก่ท้องถิ่น