เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร


 
   
   
   
 
ประกาศ ภดส.1 ชุด3 ปี63  
ประกาศ


 
   
   
   
 
ประกาศอัตราภาษีปี64  
ประกาศ


 
   
   
   
 
ประกาศ ภดส.1 ปี 2564  
ภสด.1


 
   
   
   
 
ภดส.3 ปี2563  
ประกาศ


 
   
   
   
 
ประกาศขยายเวลาชำระภาษี63  
ประกาศขยาย


 
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญชวนประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR CODE  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญชวนประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR CODE


 
   
   
   
 
การตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญชวนประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR CODE


 
   
   
   
 
เลือกตั้งท้องถิ่น  
เลือกตั้งท้องถิ่น


 
   
   
   
 
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง  
ระกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 
   
   
   
 
ระกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล  
ระกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล


 
   
   
   
 
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน  
ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย