เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมเด็กไทยไหว้สวย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


   
   
   
 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลย่านรี (โครงการออมวันละบาท) ผู้นำชุมชน อสม. ออกเยี่ยมและมอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
อบต.ย่านรี ได้เข้าทำการฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564


   
   
   
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564


   
   
   
 
พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564


   
   
   
 
ทำบุญอบต.ย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564


   
   
   
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564


   
   
   
 
อัยการภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการฯ อบต.ย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย