เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลย่านรี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมเด็กไทยไหว้สวย

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 ราย (ชาย 4 ราย หญิง 2 ราย)

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) รับผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย (ชาย) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) ผู้ป่วยกลับบ้าน 2 ราย (ชาย) มีผู้ป่วยค้างสะสม 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน)

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีรับผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย (หญิง) ผู้ป่วยกลับบ้าน 1 ราย (หญิง) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีรับผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย (ชาย 2 /หญิง 1 )ผู้ป่วยกลับบ้าน 3 ราย (ชาย 2/ หญิง 1)มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)
[+] more
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร)
คูมือปฎิบัติงาน อบต.ย่านรี
สถจ.ปราจีนบุรี
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.ย่านรี
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
คลิก ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ตะกร้า พลาสติกสาน มีหลากหลายรูปแบบ สีสรร
รายละเอียด  -
ติดต่อ  ติดต่อคุณสายพิน สีคำพา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี หมู่ที 2 จำหน่าย ปลีก , ส่ง สนใจ ติดต่อ 08..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน
รายละเอียด   อุทยานแห่งชาติทับลาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 33 ถึงอำเภอกบินทร์บุรี เลี..
 
ดูทั้งหมด
 
   
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร