16  มี.ค. 2566
ซื้อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการขยายถนนลูกรัง สายคุ้มบ้านโคกโปร่ง-คุ้มบ้านบุนอก หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองเจ้าแรงพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน หมายเลขทะเบียน 81 3626 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์เตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง