22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองเจ้าแรง หมู่ที่ 6 , 3 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือนตุลาคม 2566) ชนิดกล่อง U.H.T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือนตุลาคม 2566) ชนิดกล่อง U.H.T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านบุญมี จันเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านสกล วันวงษา หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านโสภา พรมเปลว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยนายนาค จงจันทรา หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี และโครงการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดปราจีนบุรี 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง