1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนอาษา หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ทรงโค้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการไฟฟ้าแสงสว่างประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-7086 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-55-0002 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคโควิด 19) รอบที่ 18 และรอบที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง