12  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด) แบบ ตอกเข็ม หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2565
ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี (ศพด.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาด้วน - บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างหิน - บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 4 , 2 ตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง