องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแผน จำนวน 3 คณะ


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้ดำเนินการจัดประชุม ดังนี้

เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ย่านรี เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการและเพื่อชี้แจงอำนาจหน้าทีี่ของคณะกรรมการตามระเบียบ

เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ย่านรี เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าทีี่ของคณะกรรมการตามระเบียบ

เวลา 15.00 น. ประุชมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ย่านรี เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าทีี่ของคณะกรรมการตามระเบียบ

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-26
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-24